Δικαιολογητικά αγοραπωλησίας

Παρακάτω θα βρείτε ποια δικαιολογητικά αγοραπωλησίας χρειάζεται να προσκομίσει ο Πωλητής και ποια ο Αγοραστής στον συμβολαιογράφο για να γίνει το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ

 • Τίτλο κτίσης   
 • Ταυτότητες
 • Εκκαθαριστικά
 • Ένφια μέσω Τάξις (συνήθως η συμβολαιογράφος θα ζητήσει τον Ένφια των τελευταίων πέντε ετών)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα (με υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού) θεωρημένη από την Πολεοδομία και καινούργιο τοπογραφικό εφόσον χρειάζετε να γίνει
 • Κάτοψη διαμερίσματος θεωρημένη από την Πολεοδομία και καινούργια εφόσον έχει γίνει τακτοποίηση αυθαιρεσιών
 • Φορολογικές ενημερότητες, όπου θα αναγράφεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται
 • Άδεια οικοδομής θεωρημένη από την Πολεοδομία
 • Βεβαίωση μηχανικού για αυθαιρεσίες
 • Πρωτότυπα βεβαιώσεις τακτοποίησεως αν έχει γίνει μεταβολή χρήσης
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
 • Πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι εξοφλήθηκαν οι φόροι (μόνο αν ο τίτλος κτήσης είναι κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά)
 • Πιστοποιητικό Κτηματογραφημένου ακινήτου αν είναι στην φάση κτηματολογίου ή Φύλλο και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος αν ανήκει σε περιοχή που έχει τελειώσει η Κτηματογράφηση
 • Βεβαίωση από το αρμόδιο Τ.Ο.Ε.Β. – Γ.Ο.Ε.Β. ότι εξοφλήθηκαν τα τέλη ύδρευσης (μόνο για αγροτεμάχια που εμπίπτουν στη λειτουργία οργανισμού εγγείων βελτιώσεων)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες και οικοπεδούχους
 • Βεβαίωση ΤΑΠ από τον Δήμο, αν υπάρχουν τακτοποιήσεις θα έχετε μαζί σας στον Δήμο και τις τακτοποιήσεις του μηχανικού και τελευταία απόδειξη  της ΔΕΗ πληρωμένη, τίτλο, ταυτότητα και ΑΦΜ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

 • Ταυτότητες και Εκκαθαριστικά
 • Αν υπάρχει απαλλαγή α΄ κατοικίας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Ε1+Ε2+Ε9 των τελευταίων 5 ετών από την ΔΟΥ εισοδήματος (ανεπικύρωτα) + υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 με το εξής περιεχόμενο: “Το Ε1, Ε2 και το Ε9 που σας προσκομίζω είναι ίδια με αυτά που κατέθεσα στην αρμόδια ΔΟΥ.”
 • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (με περιεχόμενο για την απαλλαγή της α΄ κατοικίας)

Αυτά είναι συνήθως τα Δικαιολογητικά αγοραπωλησίας που απαιτούνται για το οριστικό συμβόλαιο. Ανάλογα με κάθε περίπτωση μπορεί να χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά. Αυτά θα σας τα πει καλύτερα η εκάστοτε συμβολαιογράφος, τι επιπλέον μπορεί να χρειαστεί ώστε να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία.