Πληροφορίες για το στεγαστικό δάνειο

Οι διαδικασίες από την προ έγκριση μέχρι την εκταμίευση του δανείου απαιτούν 1 μήνα. Μερικές φορές και  περισσότερο, ανάλογα με την ευελιξία της κάθε τράπεζας.
Παρακάτω εν συντομία θα σας παραθέσουμε τα σημαντικότερα σημεία σχετικά με το Στεγαστικό δάνειο.

  1. Το σημαντικότερο σημείο είναι το πόσο (Στεγαστικό Δάνειο) που μπορεί να πάρει κάποιος, το οποίο εξαρτάται από το μηνιαίο εισόδημα του. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η δόση πρέπει να αντιστοιχεί το πολύ στο 40% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος.
  2. Η τράπεζα θα πρέπει να διασφάλιση τον εαυτό της. Επομένως συνήθως η τράπεζα δίνει το 70%-80% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου που προσημειώνεται. Ή ζητά να προσημειωθεί αξία που φτάνει συνήθως στο 120% του ποσού του στεγαστικού δανείου.
  3. Το επόμενο βήμα είναι να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου από την ίδια την τράπεζα. Η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου είναι πολύ σημαντική για την έγκριση του ύψους του στεγαστικού δανείου. Η τράπεζα θα στείλει έναν δικό της μηχανικό για να κάνει την εκτίμηση λαμβάνοντάς υπόψιν την κατάσταση του σπιτιού, την τοποθεσία και την κατάσταση της αγοράς. Μπορεί να προσημειωθεί το ίδιο ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί ή να χτιστεί,  ή κάποιο άλλο ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας.

Αγορά οικοπέδου

Αν πρόκειται για αγορά οικοπέδου, ακολουθείται η ίδια διαδικασία αλλά επιπροσθέτως ο δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να έχει εκδώσει οικοδομική άδεια και να έχει προχωρήσει στην ανέγερση του κτιρίου.

Αφού γίνουν οι εκτιμήσεις και δεν «ανατραπούν» τα δεδομένα της προ έγκρισης, τότε ο δανειολήπτης μπαίνει στην τελική ευθεία για να λάβει από την τράπεζα την οριστική έγκριση. Διαφορετικά, η τράπεζα είτε θα ζητήσει επιπλέον εξασφαλίσεις, είτε θα αλλάξει τους όρους δανειοδότησης (συνήθως εγκρίνεται μικρότερο ποσό).

Κατάσταση της αγοράς

Επιπλέον καθοριστικό ρόλο θα παίξει η κατάσταση της Ελληνικής και της Παγκόσμιας αγοράς. Δηλαδή ένα γεγονός σαν τον Κορωναίο θα επηρεάσει το ποσό που θα εγκρίνει η τράπεζα. Παραπάνω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες της κάθε τράπεζας.