Στρ. Μακρυγιάννη 24, Κέντρο

Θεσσαλονίκη Περιφ/κοί Δήμοι